Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 – 2017

Επιλέξτε Νομό ή Δήμο
για να δείτε τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος. ( ΚΛΙΚ ΕΔΩ )

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Ημερομηνίες Υποβολής Ενστάσεων : 18/8/2016 έως 22/8/2016.

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις/τους αιτούσες/αιτούντες εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στην διεύθυνση: miteresenstaseis@eetaa.gr, με σκαναρισμένα έγγραφα σε ΜΟΡΦΗ PDF (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή και η ένσταση δεν εξετάζεται) εντός των προβλεπόμενων από την σχετική Πρόσκληση, ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων και σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδας μας : www.eetaa.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Τσιμισκή 27 – 54624 Θεσσαλονίκη Τηλεφωνικό Κέντρο/Φαξ : 2310544731, 2310544714 salonikienstaseis@eetaa.gr

Σε περίπτωση υποβολής της ένστασης ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017’» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων δηλαδή την 22/8/2016. Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί μέχρι την 22/8/2016 και ώρα 14.00 μ.μ. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και θα συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά. (έντυπο ένστασης)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ